Οι Χωµατερές ΞΕΧΕΙΛΙΖΟΥΝ – Τα πρόστιµα πέφτουν βροχή!!!

Οι Χωµατερές ΞΕΧΕΙΛΙΖΟΥΝ

Τα πρόστιµα  πέφτουν βροχή!!!

Ο χρόνος περνάει, οι χωµατερές γεµίζουν και τα πρόστιµα πέφτουν βροχή, δέκα εκατοµµύρια ευρώ το τελευταίο πρόστιµο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χωµατερή στον Άγιο Βλάση από προσωρινή έγινε µόνιµη  και ξεχείλισε! Θα πάµε για καινούργια. Οι υπεύθυνοι, ο ένας τα ρίχνει στον άλλο, η Κυβέρνηση στους ∆ήµους, οι ∆ήµοι στην Περιφέρεια και την Κυβέρνηση και τα σπασµένα τα πληρώνει το περιβάλλον και ο λαός της Πελοποννήσου.agios-blasis-xomateri

Γίνονται συνεδριάσεις, συζητήσεις επί συζητήσεων στο ΦΟ∆ΣΑ, εγκρίνεται ο ΠΕΣ∆Α οµόφωνα, αλλά µετά καταγγέλλεται ότι παραποιήθηκε, έχουµε αντιδράσεις από τους δηµάρχους µεγάλων δήµων ακολουθούν παραιτήσεις και πάλι από την αρχή!
Όλα αυτά µας προβληµατίζουν και δηµιουργούν ένα κλίµα στον κόσµο, ας υπογράψουν µε την ΤΕΡΝΑ να τελειώνουµε!!! Μήπως αυτός είναι ο κύριος στόχος τους;
Τώρα να αναλάβουν όλοι της ευθύνες τους και κυρίως η κυβέρνηση, αλλά και οι δήµοι να προχωρήσουν στην ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων.

Υπάρχει η διεθνής εµπειρία, δεν ανακαλύπτουµε εµείς τώρα την Αµερική.

Υπάρχουν οι αρχές της κυκλικής οικονοµίας που είναι υποχρεωτικές για τα κράτη µέλη και προτείνονται δράσεις που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία µε 5,5 δισ. ευρώ.
Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην αξιοποίηση των προϊόντων και των αποβλήτων µέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιµοποίησης προς όφελος του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό µπαίνουν συγκεκριµένοι κοινοί στόχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  • Ανακύκλωση του 65% των αστικών αποβλήτων ώς το 2030
  • Ανακύκλωση του 75% των απορριµµάτων συσκευαστών ώς το 2030
  • Υγειονοµική ταφή µόνο του 10% όλων των αποβλήτων ώς το 2030

Οποιαδήποτε άλλη δράση και διαδικασία που δεν προωθεί αυτούς τους συγκεκριµένους κοινούς στόχους, όπως η πρόταση της περιφέρειας για τη σύµβαση µε την ΤΕΡΝΑ, η οποία ταυτόχρονα επιβαρύνει σηµαντικά και την τσέπη των δηµοτών, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή.550_334_226048

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι απαιτείται:

α) Οι ∆ήµοι να αναλάβουν τώρα την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων, να εντείνουν την προσπάθεια για ανακύκλωση στην πηγή, µε περισσότερους µπλε κάδους, καλύτερη ενηµέρωση, αξιοποίηση των µαζικών  µέσων επικοινωνίας, µοίρασµα διαφηµιστικού υλικού, εκδηλώσεις µε φορείς της πόλης και µε σχολεία.

β) Να µπουν στόχοι-πλάνα σε υπηρεσίες, επαγγελµατικούς χώρους, νοσοκοµεία, στρατόπεδα, σχολεία, για τον όγκο των ανακυκλώσιµων υλικών, µε επιβράβευση επιτυχίας των στόχων.

γ) Για τα οργανικά υπολείµµατα, θα µπορούσε ο ∆ήµος να προµηθευτεί οικιακούς κοµποστοποιητές και να τους διανείµει σε όποιους το επιθυµούν. Ταυτόχρονα σε ορισµένα σηµεία της πόλης να τοποθετηθούν συνοικιακοί κοµποστοποιητές.

δ) Ο ∆ήµος Τρίπολης σε συνεργασία µε άλλους όµορους δήµους να δηµιουργήσουν το δικό τους Κέντρο Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. Να προχωρήσει άµεσα η λύση Μεγαβουνίου.

ε) Να αποκατασταθούν τώρα όλες οι χωµατερές και ιδιαίτερα στον Άγιο Βλάση που είναι επικίνδυνη για την περιοχή.

Τέλος, απαιτούµε από τους υπεύθυνους, Κυβέρνηση, Περιφέρεια και ∆ήµους, τώρα να λύσουν αυτό το µεγάλο πρόβληµα προς όφελος του περιβάλλοντος και της ζωής µας.

Οι χωματερές ξεχειλίζουν – pdf